Krzysztof Płonka
diagnosta – praktyk, na co dzień pracujący w Laboratorium Analiz Olejowych Ecol, odpowiedzialny za interpretację wyników badań i wsparcie Klienta w zakresie analizy środków smarnych.

 

 

Cykl publikacji skupiających się na analizach środków smarnych w energetyce wiatrowej, to moja propozycja do rozważań, poszerzenia wiedzy i dyskusji na nowy rok.

Zastanowimy się: czego możemy dowiedzieć się z regularnie przeprowadzanych analiz oleju, czy wyniki badań, bez dodatkowego komentarza, są wystarczające, by wyciągnąć wnioski przydatne dla utrzymania prawidłowej pracy przekładni? Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czym kierują się operatorzy farm wiatrowych przy podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych.

Zapraszam do dyskusji oraz śledzenia dalszych publikacji.

Utrzymanie ruchu oparte o monitoring faktycznej kondycji technicznej parku maszynowego jest dziś jedną z podstawowych strategii. Sztywne czasookresy pomiędzy przeglądami i czynnościami serwisowymi coraz częściej zastępowane są przez specjalistyczne programy diagnostyki technicznej urządzeń. Posiadanie precyzyjnych danych dotyczących stanu urządzenia ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji i pozwala na maksymalizację wykorzystania potencjału posiadanych maszyn.

 

W przypadku diagnostyki oleju w przekładniach turbin wiatrowych, wyniki analiz dostarczają nie tylko bezpośrednich informacji o stanie środka smarnego, lecz również przedstawiają pośrednio kondycję techniczną przekładni. Z reguły profilaktyczne próbki oleju pobierane są przy okazji przeglądów okresowych turbiny, a standardowo zalecany bezpieczny interwał to ok. 6 miesięcy pomiędzy badaniami oleju.

 

W raporcie z analizy powinny się znaleźć informacje dotyczące m.in. parametrów lepkościowych, ilości i rodzaju zanieczyszczeń w oleju, zawartości metali zużyciowych czy symptomów jego degradacji. Uzyskane w laboratorium wyniki analiz pozwalają operatorom na podejmowanie decyzji dot. dalszych, wymaganych czynności obsługowych, np. dodatkowej filtracji czy wymianie oleju, w przypadku przekroczenia wartości alarmowych lub braku takiej konieczności i możliwości dalszej, spokojnej eksploatacji.

Rys. 1. Wnętrze przekładni turbiny wiatrowej.

 

Powstaje natomiast pytanie, w jaki sposób wyznaczyć optymalne wartości graniczne analizowanych parametrów, które byłyby przydatne dla operatora?

 

Z reguły w dokumentacji technicznej przekładni znajdziemy jedynie informacje odnośnie konkretnych produktów dopuszczonych przez producenta urządzenia do eksploatacji czy wymaganej klasie czystości środka smarnego, próżno natomiast szukać tam danych odnośnie zalecanych limitów granicznych, wartości metali zużyciowych lub symptomów degradacji oleju.

 

Na szczęście nie jesteśmy bezradni w tej kwestii – jednym z narzędzi przydatnych w wyznaczeniu limitów granicznych jest analiza statystyczna, na której szerzej skupimy się w kolejnym artykule. Tymczasem w ramach podsumowania chciałbym przedstawić Państwu wykres, na którym zobrazowano zbiór wyników zawartości żelaza w postaci rozkładu normalnego z populacji 1000 próbek pobranych z przekładni głównych turbin zlokalizowanych w Polsce, na przestrzeni 5 lat.

 

Rys. 2. Rozkład normalny wyników zawartość żelaza z danej populacji próbek.

 

Kończąc chciałbym zadać czytelnikowi pytanie:

Czy bez dodatkowego komentarza, na podstawie powyższego wykresu użytkownik jest w stanie wyciągnąć przydatne dla eksploatacji przekładni wnioski?

 

Przeczytaj także:
Analizy oleju w przekładniach turbin wiatrowych – część 2

Analizy oleju w przekładniach turbin wiatrowych – część 3

 

Odwiedź także: www.analizyolejowe.pl