Krzysztof Płonka
diagnosta – praktyk, na co dzień pracujący w Laboratorium Analiz Olejowych Ecol, odpowiedzialny za interpretację wyników badań i wsparcie Klienta w zakresie analizy środków smarnych.

 

 

Kontynuujemy nasze rozważania odnośnie określania limitów granicznych analiz oleju smarnego. W dwóch ostatnich publikacjach skupiliśmy się na narzędziach statystycznych pomocnych w wyznaczaniu przedziałów alarmowych. W niniejszym artykule omówiona zostanie analiza trendów zmian parametrów, w odniesieniu do wyznaczonych limitów.

Stabilne w czasie trendy, nawet jeśli wartości przekraczają limity graniczne, są potwierdzeniem, że przekładnia, z punktu widzenia smarowania, pracuje prawidłowo. Z zupełnie odmienną sytuacją mamy do czynienia gdy obserwujemy skokowy przyrost zawartości metali zużyciowych, który wskazuje na potencjalne problemy i możliwość awarii, nawet jeśli teoretyczne limity nie zostały przekroczone.

Poniżej przedstawiono przykładowy przebieg trendów zawartości żelaza dla kilku przekładni głównych turbin wiatrowych.

 

Rys. 1. Wykres zmian zawartości żelaza.

 

Jak można zauważyć, graficzne przedstawienie trendów zmian, obok limitów statystycznych, również ułatwia podejmowanie decyzji odnośnie dalszych czynności serwisowych. Nagłe przegięcie linii trendu jednoznacznie informuje o konieczności sprawdzenia przyczyny ewentualnego problemu. W oparciu o historię serwisową i obserwację trendów zmian, można wyciągnąć następujące wnioski dla poszczególnych turbin:

 

  • w przypadku turbiny „A” widoczny skokowy wzrost zawartości żelaza wskazuje na konieczność inspekcji przekładni i skrócenie interwału pomiędzy kolejnymi badaniami,
  • dla turbiny „B” stabilny trend zawartości żelaza wskazuje na brak niepokojących problemów związanych ze zużyciem w układzie,
  • dla turbiny „C”, po nagłym wzroście zawartości żelaza, przeprowadzono wymianę oleju i sytuacja uległa radykalnej poprawie,
  • dla turbiny „D” początkowo obserwujemy stopniowy przyrost zawartości żelaza, następnie po przekroczeniu progu ostrzegawczego nastąpiła stabilizacja trendu, lecz w ostatniej analizie widzimy już znaczny przyrost co będzie wymagało podjęcia bardziej zdecydowanej akcji serwisowej i najprawdopodobniej wymiany oleju na świeży.

 

Podsumowując, analiza statystyczna oraz graficzna prezentacja wyników analiz oleju są bardzo pomocnymi narzędziami w przypadku oceny kondycji technicznej maszyn. Na podstawie precyzyjnych danych, otrzymanych z analiz operatorzy są w stanie zmaksymalizować potencjał wytwórczy parku maszynowego oraz zaplanować z wyprzedzeniem ewentualne, wymagane działania serwisowe. Regularnie prowadzony monitoring środków smarnych jest doskonałym narzędziem dostarczającym bogactwa informacji na temat stanu technicznego maszyn.

 

Przeczytaj także:
Analizy oleju w przekładniach turbin wiatrowych – część 1

Analizy oleju w przekładniach turbin wiatrowych – część 2

 

Odwiedź także: www.analizyolejowe.pl