turbina_1300

Hydrodynamiczne czyszczenie i płukanie układów olejowych – opis technologii

 

Cały proces usługi składa się z trzech etapów:

Etap 1 – Czyszczenie hydrodynamiczne układu olejowego wodą pod odpowiednio wysokim ciśnieniem.

Etap 2 – Płukanie układu olejowego olejem z dużym (turbulentnym) natężeniem przepływu i pełną filtracją.

Etap 3 – Bocznikowe dofiltrowanie oleju przed rozruchem maszyny lub urządzenia.

 

Istotą technologii jest zastosowanie odpowiednich lanc i dysz (adekwatnych do ciśnień wody), natychmiastowe osuszenie i zakonserwowanie osuszonych powierzchni, a następnie wypłukanie układu olejem z odpowiednim natężeniem przepływu i równoczesną filtracją.

 

Etap 1. Czyszczenie hydrodynamiczne wodą pod wysokim ciśnieniem (do 150 MPa) wszystkich

wewnętrznych powierzchni układu.

 

Hydrodynamiczne czyszczenie wnętrza rurociągu

 

Etap ten polega na wysokociśnieniowym natrysku wodnym na powierzchnie wewnętrzne układu w celu odspojenia osadów miękkich (produkty starzenia oleju, szlamy, żywice, asfalty) i twardych (korozja, szlaka spawalnicza, lakiery). Podczas czyszczenia realizowane są następujące operacje:

 

  • wysokociśnieniowy natrysk wodny hydroblasting (ciśn. robocze do 150 MPa) na wszystkich wewnętrznych powierzchniach rurociągów i innych elementach układu olejowego (rurociągi tłoczne, spływowe, chłodnice, zbiorniki, system lewarowe i hydrauliczne) przy pomocy dysz i lanc elastycznych;
  • natychmiastowe wysuszenie wyczyszczonych powierzchni sprężonym i filtrowanym powietrzem;
  • zabezpieczenie antykorozyjne wysuszonych powierzchni układu do czasu płukania (spray olejem eksploatacyjnym);
  • zabezpieczenie otwartych króćców i otworów przed wtórnym zanieczyszczeniem do czasu płukania.

 

Proces hydrodynamicznego czyszczenia układu olejowego

Wysoki stopień zaawansowania tej technologii pozwala na demontaż tylko niewielkich fragmentów układu olejowego (pompy, armatura, chłodnice, itp.). Oczekiwanym rezultatem tego etapu jest osiągnięcie wysokiej czystości wnętrza całego układu olejowego poprzez odspojenie wszelkich zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni elementów układu olejowego i wyniesienie ich poza układ przy pomocy czyszczącej wody.

Fragment rurociągu układu olejowego turbozespołu przed czyszczeniem

Fragment rurociągu układu olejowego turbozespołu po czyszczeniu

 

Natychmiastowe suszenie oczyszczonych powierzchni przy pomocy filtrowanego powietrzem i konserwacja olejem przeznaczonym do eksploatacji zabezpiecza przed wtórną korozją układu olejowego.

 

Etap 2. Płukanie układu olejowego z dużym natężeniem przepływu i pełną filtracją

 

Celem tej operacji jest usunięcie z całego układu olejowego wszelkich zanieczyszczeń, które mogły pozostać po czyszczeniu wodą na wewnętrznych powierzchniach elementów układu olejowego oraz zapewnienie odpowiedniej klasy czystości oleju do przyszłej eksploatacji.

 

Fragment instalacji do turbulentnego płukania układu olejowego turbozespołu

Fragment instalacji do turbulentnego płukania układu olejowego turbozespołu

 

IMG_0794

 

Układ olejowy maszyny lub urządzenia jest płukany olejem przy pomocy specjalnych agregatów pompowo-filtracyjnych (z filtrami absolutnymi) o wydajnościach od 13 000 do 20 000 litrów/min. (i o odpowiednio dobranych charakterystykach roboczych) połączonych z układem przy pomocy zestawu węży, rozdzielaczy, obejść łożysk i serwomotorów itp.

 

Płukanie prowadzone jest przy użyciu świeżego oleju, który pozostanie w eksploatacji (nie potrzebny jest odrębny olej płuczny). Proces płukania prowadzony jest do momentu osiągnięcia wyznaczonych kryteriów czystości w każdym fragmencie układu olejowego.

W tym czasie zmienia się w cykliczny sposób temperaturę oleju i celowo zaburza się przepływ poprzez zmianę sekwencji płukanego układu.

 

Skuteczne płukanie układów olejowych turbozespołów musi być przeprowadzane w oparciu

o trzy podstawowe kryteria:

 

  • prędkość przepływu w poszczególnych rurociągach powinna zapewnić uzyskanie przepływu turbulentnego (specjaliści Ecol dokonują bieżącej kontroli warunków przepływu za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych);
  • klasa czystości oleju w poszczególnych punktach układu powinna być lepsza niż 15/12 wg PN-ISO 4406:2005 (pomiary klasy czystości dokonywane są cyklicznie podczas płukania za pomocą odpowiednich przyrządów kontrolno-pomiarowych, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem)
  • brak cząstek stałych > 100 µm na filtrach kontrolnych zainstalowanych w strategicznych punktach płukanego układu.

 

Kryteria czystości układu olejowego można zaostrzyć, ale wiąże się to z dodatkowymi ustaleniami.

 

Etap 3. Bocznikowe dofiltrowanie oleju

przed rozruchem urządzenia

Bocznikowe filtrowanie oleju

W celu usunięcia zanieczyszczeń pomontażowych (wprowadzonych w czasie remontu po zakończeniu płukania) stosujemy bocznikowe dofiltrowanie oleju w głównym zbiorniku oleju w czasie rozruchu układu olejowego. Czas i kryteria filtracji dostosowane do potrzeb eksploatacyjnych.

 

Podsumowanie:

Opisana technologia hydrodynamicznego czyszczenia i płukania układów olejowych z turbulentnym natężeniem przepływu oleju jest niepodważalnie jedyną metodą czyszczenia układów olejowych charakteryzującą się tak wysoką skutecznością (w porównaniu z innymi metodami).

 

Skorzystanie z proponowanej przez nas usługi pozwola na wprowadzenie aktywnej profilaktyki utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w oparciu badania olejów, gdyż tylko wysoka czystość układu olejowego gwarantuje wykrycie początków zużycia maszyn i urządzeń na podstawie analizy zanieczyszczeń wykrytych

w eksploatowanym oleju poprzez uniknięcie „szumu informacyjnego” wynikającego z zanieczyszczonego układu.

 

Zobacz także: Analizy olejowe, diagnostyka i pomiary maszyn