Jakość zobowiązuje

Jakość zobowiązuje

Jakość zobowiązuje

Poprzez ciągły rozwój i doskonalenie naszej działalności zamierzamy zwiększać zakres i jakość swojego działania tak, aby w poszczególnych segmentach swojej działalności osiągać i trwale utrzymywać pozycję lidera.

Poprzez ciągły rozwój i doskonalenie naszej działalności zamierzamy zwiększać zakres i jakość swojego działania tak, aby w poszczególnych segmentach swojej działalności osiągać i trwale utrzymywać pozycję lidera.

Slider

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP

 

Ecol Sp. z o.o. z Rybnika jest specjalistycznym dostawcą kompleksowych usług przemysłowego outsourcingowego serwisu olejowo – smarowniczego, diagnostyki olejowej i usług specjalistycznego czyszczenia przemysłowego.

 

Oferowane przez nas usługi smarownicze i dostawy środków smarnych, diagnostyka olejowa i usługi laboratoryjne, hydrodynamiczne czyszczenie i płukanie układów olejowych turbozespołów i urządzeń przemysłowych, czyszczenie urządzeń przemysłowych i instalacji technologicznych za pomocą wody pod ultra wysokim ciśnieniem (hydroblasting), technologii próżniowych, eksplozyjnych i chemicznych – mają skutkować uzyskiwaniem przez naszych Klientów polepszonych wskaźników bezpieczeństwa pracy, niezawodności i dyspozycyjności aktywów produkcyjnych, a w konsekwencji obniżeniem koszów produkcji.

 

Poprzez ciągły rozwój i doskonalenie naszej działalności zamierzamy zwiększać zakres i jakość swojego działania tak, aby w poszczególnych segmentach swojej działalności osiągać i trwale utrzymywać pozycję lidera.

 

Wartości Ecol to:

 • profesjonalizm w działaniu,
 • odpowiedzialność, uczciwość i otwarta komunikacja,
 • szacunek i dbałość o ludzi i środowisko naturalne,
 • dążenie do osiągania zaplanowanych celów,
 • działanie w sposób bezstronny, niezależny i rzetelny,
 • doskonalenie funkcjonowania,
 • współpraca zespołowa,
 • ochrona informacji i praw własności klienta.

 

Stawiane sobie zadania skutecznie realizujemy poprzez:

 • utrzymanie najwyższego poziomu i jakości świadczonych usług i badań,
 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażanie na rynku,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników, doskonalenie struktury organizacyjnej i wewnętrznego systemu zarządzania,
 • utrwalenie znaku firmowego i marki Ecol jako gwaranta najwyższej jakości i bezpieczeństwa,
 • zarządzanie ryzykiem występującym na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • budowanie trwałych więzi z naszymi Klientami,
 • spełnianie wymagań prawnych, norm technicznych i innych uregulowań we wszystkich obszarach działalności,
 • identyfikowanie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych oraz potencjalnych sytuacji awaryjnych tak, aby minimalizować szkody dla ludzi i środowiska na każdym poziomie działalności firmy,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, urazom i schorzeniom zawodowym pracowników,
 • współpracę z jednostkami badawczymi, naukowymi i dydaktycznymi,
 • zachowanie dobrych praktyk profesjonalnych z zachowaniem zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dokumentami PCA dotyczącymi Laboratoriów Badawczych,
 • regularne rozwijanie i aktualizowanie naszych celów i zadań w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska w oparciu o analizę znaczących aspektów środowiskowych, zidentyfikowanych zagrożeń oraz oczekiwań klienta.
Polityka Jakości 12.2014
Polityka Jakości 12.2014

Zapewniamy, że polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniająca wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz standardu SCC Petrochemical jest znana pracownikom i podwykonawcom oraz jest publicznie dostępna wszystkim zainteresowanym stronom. Wymienione w niej priorytety stanowią fundament do realizacji celów działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Deklarujemy zapewnienie środków i zasobów do realizacji tej polityki i stałego doskonalenia ZSZ.

 

Zobacz także: Zintegrowany System Zarządzania