STATUS: Rozstrzygnięty – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VIDA z Katowic.

 

fundusze-europejskie slaskie Unia_Europejska_EFSI

 

 

Z dniem 21.11.2018 r. firma Ecol Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Wdrożenie technologii produktu zintegrowanego dla branży energetyki wiatrowej”, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu na zakup

SERWERA
(zgodnie z opisem zawartym w części „Opis przedmiotu zamówienia”.)

 

dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: laboratorium@ecol.com.pl

nie później niż: do dnia 30.11.2018 r.

Termin związania ofertą upływa po 3 miesiącach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu składania ofert.

 

Kolejne części niniejszego zapytania ofertowego zawierają oprócz opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty i informację o ich stosowaniu, a także szczegółowe warunki wykluczenia.
Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kody CPV
48822000-6

 

Nazwa Kodu CPV
Serwery komputerowe

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakup serwera wraz z bezpłatną dostawą, rozładunkiem, wniesieniem, posadowieniem, instalacją i uruchomieniem środka trwałego oraz integracja z siecią Zamawiającego.

 

Dostarczony środek trwały musi być nowy.

 

Specyfikacja techniczna:

 

 • PROCESOR: 2xCPU Xeon (min.3,60 GHz bez Turbo, 4 rdzenie 8 wątków) lub równoważny
 • PAMIĘĆ RAM: 2 x 32 GB DDR4, z możliwością wykorzystania 24 slotów
 • KONTROLER RAID: PERC H740P lub równoważny
 • Obudowa typu RACK o maksymalnej wysokości 1U
 • HDD: 2 x 1TB 2.5″ SAS 7200 obr/min
 • ZINTEGROWANA KARTA SIECIOWA: Intel X520 + I350 (Quad Port, Porty 2 x RJ-45, GbE + 2 xSFP+, 10GbE) lub równoważna
 • ZASILANIE: 2 x 750W (Hot-Plug)
 • DYSKI I NAPĘDY – DVD±RW
 • SYSTEM OPERACYJNY: Windows Server 2016 STD lub równoważny
 • SZYNY MONTAŻOWE – Szyny ruchome
 • GWARANCJA: 5 lat NBD – podstawowa
 • ZACHOWANIE DYSKÓW TWARDYCH 5 lat

 

 

Kryterium dodatkowe:

 

Instalacja: montaż w szafie RACK, konfiguracja RAID lub równoważna, instalacja Windows Server lub instalacja równoważnego systemu, wgranie poprawek systemowych, sterowników, integracja z domeną.

 

Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty.
Oferta powinna zawierać:

 

 • termin ważności oferty (min. 3 miesiące licząc od daty jej złożenia),
 • termin płatności ( min. 30 dni od daty wystawienia faktury),
 • okres gwarancji (w miesiącach)
 • czas interwencji serwisu w siedzibie Zamawiającego
 • czytelny podpis osoby upoważnione do wystawiania ofert

 

 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 20 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.

 

Dostawca może złożyć jedną ofertę.

 

Dostawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć specyfikacje techniczne oferowanych produktów oraz podpisane oświadczenie o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę.
Kryteria oceny oraz sposób ich stosowania:

 

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów, kierując się następującymi kryteriami i sposobem oceny.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
CENA – waga 100%

 

 

Sposób oceny ofert:

 

KRYTERIUM: CENA – WAGA 100%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:
Cena netto oferty najtańszej [PLN]  / Cena netto rozpatrywanej oferty [PLN]  x 100 = ilość punktów

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.
Obliczanie ceny:

 1. 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z nabyciem, bezpłatną dostawą, rozładunkiem, wniesieniem, posadowieniem, instalacją i uruchomieniem środka trwałego.
 2. 2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto oraz cenę brutto.
 3. 3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej – w celu porównania wszystkich otrzymanych ofert, cena oferty zostanie przeliczona z waluty obcej na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. 4. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za sprzedaż oraz bezpłatną dostawę, rozładunek, wniesienie, posadowienie, instalację i uruchomienie środka trwałego oraz integracje z siecią Zamawiającego.
 5. 5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy.
 6. 6. Oferent wyraża zgodę na 3 miesięczny okres związania z ofertą, licząc od daty jej złożenia

 

 

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru dostawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min.:

 

 • zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 • zasadą ochrony uczciwej konkurencji,- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 • zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów.
W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie Dostawcy uzyskają tą samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze oferenta z niższą ceną, a w przypadku jednakowych cen wezwie Dostawców, którzy złożyli oferty na taką samą liczbę punktów (i tą samą cenę zadania), do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub kilkoma Dostawcami.
Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.ecol.com.pl

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 

 • Dostawcę, który nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Dostawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu tego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż stanowiącego przedsiębiorstwo powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • Dostawcę, którego Pracownik pozostaje z Pracownikiem Zamawiającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Dostawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 • Dostawcę, który z innymi Dostawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Dostawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 • Dostawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację;
 • Dostawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Dostawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

 

Zamawiający może wykluczyć Dostawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;

c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Dostawcy

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Dostawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

 

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 

b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 

c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 

d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Dostawcy;

 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Dostawcą.

 

 

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń:

 

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych