STATUS: Rozstrzygnięty: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Bio-tech sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa.

fundusze-europejskie slaskie Unia_Europejska_EFSI

 

 

 

 

 

 

Z dniem 20.02.2019 r. firma Ecol Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Wdrożenie technologii produktu zintegrowanego dla branży energetyki wiatrowej”, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu na zakup

 

 

3 sztuk MAT GRZEWCZYCH
(zgodnie z opisem zawartym w części „Opis przedmiotu zamówienia”.)

 

dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: laboratorium@ecol.com.pl

nie później niż: do dnia 28.02.2019 r.

Termin związania ofertą upływa po 3 miesiącach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu składania ofert.

Kolejne części niniejszego zapytania ofertowego zawierają oprócz opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty i informację o ich stosowaniu, a także szczegółowe warunki wykluczenia.
Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kody CPV

39715200-9

 

Nazwa Kodu CPV

Urządzenia grzewcze

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 3 sztuk mat grzewczych wraz z bezpłatną dostawą oraz rozładunkiem.

Dostarczony środek trwały musi być nowy.

 

Specyfikacja techniczna:

 

 • Zastosowanie: beczka stalowa/plastikowa 200l
 • Szerokość zewnętrzna w zakresie (mm) 1950-1990
 • Wysokość zewnętrzna w zakresie (mm) 800-860
 • Stopień ochrony IP w zakresie 40-46
 • Medium – olej
 • Moc urządzenia w zakresie 1400-2000kW
 • Regulator sterujący urządzeniem

 

 

Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty.

Oferta powinna zawierać:

 • termin ważności oferty (min. 3 miesiące licząc od daty jej złożenia),
 • termin płatności ( min. 30 dni od daty wystawienia faktury),
 • okres gwarancji (w miesiącach)
 • czytelny podpis osoby upoważnione do wystawiania ofert

 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.

 

Dostawca może złożyć jedną ofertę.

 

Dostawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć specyfikacje techniczne oferowanych produktów oraz podpisane oświadczenie o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę.

 

Kryteria oceny oraz sposób ich stosowania

 

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów, kierując się następującymi kryteriami i sposobem oceny.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

KRYTERIUM: CENA – WAGA 100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

 

Cena netto oferty najtańszej[PLN] / Cena netto rozpatrywanej oferty[PLN] x100 = ilość punktów

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

Obliczanie ceny:

 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z nabyciem, bezpłatną dostawą, rozładunkiem.
 2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto oraz cenę brutto.
 3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej – w celu porównania wszystkich otrzymanych ofert, cena oferty zostanie przeliczona z waluty obcej na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za sprzedaż oraz bezpłatną dostawę, rozładunek środka trwałego.
 5. Cena oferty stanowi wartość zamówienia i będzie niezmienna w toku realizacji zamówienia.
 6. Oferent wyraża zgodę na 3 miesięczny okres związania z ofertą, licząc od daty jej złożenia

 

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru dostawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min.:

 • zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 • zasadą ochrony uczciwej konkurencji,- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 • zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

 

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów.

 

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie Dostawcy uzyskają tą samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze oferenta z niższą ceną, a w przypadku jednakowych cen wezwie Dostawców, którzy złożyli oferty na taką samą liczbę punktów (i tą samą cenę zadania), do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub kilkoma Dostawcami.

 

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.ecol.com.pl

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

– Dostawcę, który nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

– Dostawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu tego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż stanowiącego przedsiębiorstwo powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

– Dostawcę, którego Pracownik pozostaje z Pracownikiem Zamawiającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

– Dostawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

 

– Dostawcę, który z innymi Dostawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Dostawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

 

– Dostawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację;

 

– Dostawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Dostawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Zamawiający może wykluczyć Dostawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

 

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

 

 1. a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 2. b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
 3. c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Dostawcy
 4. d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Dostawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 

 1. a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 

 1. b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 

 1. c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 1. d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Dostawcy;

 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Dostawcą.

 

 

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych