fundusze-europejskie slaskie

logo_unia_fundusze_rozwoju_regionalnego

 

 

 

 

 

 

Z dniem 14.10.2019 r. firma Ecol Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Wdrożenie technologii produktu zintegrowanego dla branży energetyki wiatrowej”, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu na zakup

„Dedykowanej kampanii promocyjnej w mediach dla potrzeb reklamy i promocji usługi Ecol4wind.”

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: bartlomiej.indeka@ecol.com.pl nie później niż: do dnia 30.10.2019 r.

 

Termin związania ofertą upływa po 3 miesiącach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu składania ofert.

 

Kolejne części niniejszego zapytania ofertowego zawierają oprócz opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty i informację o ich stosowaniu, a także szczegółowe warunki wykluczenia.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Kod CPV

79340000-9

 

Nazwa Kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia.

 

Dedykowana kampania promocyjna pakietu usług Ecol4Wind w mediach zaprojektowana przez Wykonawcę specjalizującego się w kompleksowym projektowaniu spójnego przekazu i realizacji działań promocyjnych.
Opis usługi, której zapytanie dotyczy.

 

Technologia produktu Ecol4wind jest nowatorską koncepcją stanowiącą połączenie wszystkich nowatorskich elementów, jakie Ecol Sp. z o.o. widzi jako potrzebne w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi sektora energetyki odnawialnej w obszarze wymiany ośrodków smarnych w turbinach wiatrowych.

 

Technologia Ecol4wind jest stanowi kompletny pakiet wszystkich elementów, jakie można zaoferować użytkownikom farm wiatrowych, lub pojedynczych obiektów-wiatraków w zakresie jednego, skończonego produktu zapewniającego pełną obsługę smarowniczą.

 

Eksploatacja turbin wiatrowych wymaga od ich użytkowników najwyższej troski o parametry ich pracy. W obszarze, jaki definiuje nowatorska technologia Spółki Ecol należy definiować tę troskę jako skupioną wokół wszystkich zagadnień i potencjalnych problemów, wynikających z pracy układów smarowania, smarowanie bowiem jest kluczową sprawą dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

 

Ecol Sp. z o.o. rozumie ten problem na skalę światową unikatowo – smarowanie to nie tylko praca środka smarnego – smaru lub oleju – to szereg zagadnień, które definiują jego jakość i pozwalają zarządzać tym medium. Dzięki tak szerokiej optyce na to zagadnienie, Ecol zdefiniował nowe podejście i opracował nową technologię użytkową.

 

W nowej technologii Ecol4wind mamy do czynienia bezpośrednio z zagadnieniem smarowania turbin wiatrowych rozpatrywanym przez pryzmat wszystkich elementów, wpływających na jakość tego smarowania i bezpieczeństwo użytkownika – tak więc jest to z definicji technologia, która postawiła na nowatorskie podejście przejawiające się w integracji wszystkich potrzeb, jakie spotykają odbiorcy tym obszarze. Na technologię Ecol4wind, na które składają się:

 1. środki smarne (oleje i smary),
 2. diagnostyka i badania środków smarnych
 3. serwis olejowy
 4. szkolenia i doradztwo

 

Ad. a.

Środki smarne jako główny czynnik smarujący spełniają zadanie środka zabezpieczającego elementy turbiny przed zużyciem, odprowadzają ciepło powstałe w wyniku ich współpracy, co bezpośrednio wpływa zarówno na bezpieczeństwo jak i niezawodność turbin. Ecol uczestniczył w stworzeniu dedykowanych produktów do tego celu.

 

Ad. b.

Diagnostyka i badania środków smarnych są elementami, jakie według Ecol są niezbędne w kierunku spełnienia założenia podstawowego, czyli umiejętnego zarządzania smarowaniem i niezawodną eksploatacją maszyn użytkownika. Ecol stworzył to narzędzie w oparciu o własne kompetencje i umiejętności, co stanowiło najistotniejsze narzędzie do projektowania nowej technologii.

 

Ad. c.

Serwis olejowy jest profesjonalnym narzędziem do zapewnienia prawidłowej obsługi na obiekcie użytkownika – farmie wiatrowej. Dzięki temu narzędziu i kompetencjom wybudowanym w Ecol jesteśmy w stanie wprowadzić w życie projekt w sposób kompetentny i skończony.

 

Ad. d.

Szkolenia i doradztwo są czynnikiem spinającym całość koncepcji Ecol od strony jej wdrażania w rynek z jednej strony przy edukacji nowych, z drugiej strony przy edukacji obecnych użytkowników. Ecol posiada w tym obszarze wiedzę i know-how.

 

Inne informacje dostępne pod adresem www.ecol4wind.pl

 

Grupa docelowa:

 

 • Operatorzy farm wiatrowych
 • Właściciele farm wiatrowych
 • Firmy serwisujące farmy wiatrowe krajowe i zagraniczne
 • Energetyka konwencjonalna posiadająca w swoich zasobach OZE (odnawialne źródła energii)
 • Stowarzyszenia działające w branży OZE
 • Organizatorzy konferencji związanych z OZE i energetyką wiatrową

 

 

 

Specyfikacja zapytania – oferta powinna zawierać:

 

 • Opracowaną dedykowaną i spójną kampanię promocyjną w mediach elektronicznych: Google Adwords, LinkedIn, Facebook i/lub portalach branżowych jak www.cire.pl, www.wnp.pl lub innych wskazanych przez Wykonawcę
 • Przygotowanie materiału gotowego z powierzonego materiału filmowego według specyfikacji: Zlecający przekazuje Wykonawcy komplet materiałów filmowych w formacie mp4, avi lub mov, których jest właścicielem, na ich podstawie Wykonawca dokonuje ich montażu i obróbki tworząc spójny, ciągły koncepcyjnie film dedykowany promowanej usłudze z podkładem muzycznym, opcjonalnie z tekstem lektora, trwającym minimum 1 minutę, a maksymalnie 5 minut
 • Opracowanie przez Wykonawcę i wskazania Zamawiającemu mediów, które pozwolą na dotarcie do grupy docelowej
 • 6 miesięczna publikacja materiału w wybranych mediach elektronicznych
 • Przygotowanie i przekazanie treści mailingu do wskazanych przez Zlecającego odbiorców.
 • Przekazanie Zamawiającemu gotowych do publikacji materiałów w wersji elektronicznej

 

Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty.

 

Oferta powinna zawierać:

 

– termin ważności oferty (min. 3 miesiące licząc od daty jej złożenia),

– termin płatności (min. 30 dni od daty wystawienia faktury),

– czytelny podpis osoby upoważnione do wystawiania ofert

 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.

Dostawca może złożyć jedną ofertę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych – projekt jest jedną usługą.

Dostawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę.

 

Kryteria oceny oraz sposób ich stosowania

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów, kierując się następującymi kryteriami i sposobem oceny.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – waga 100%

 

Sposób oceny ofert:

 

KRYTERIUM: CENA – WAGA 100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

 

Cena netto oferty najtańszej[PLN] / Cena netto rozpatrywanej oferty[PLN] x 50  = ilość punktów

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

Obliczanie ceny:

 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą kompletnej oferty kampanii.
 2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto oraz cenę brutto.
 3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej – w celu porównania wszystkich otrzymanych ofert, cena oferty zostanie przeliczona z waluty obcej na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy.

 

 

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów.

 

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie Dostawcy uzyskają tą samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli oferty na taką samą liczbę punktów, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub kilkoma Dostawcami.

 

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.ecol.com.pl

 

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych