fundusze-europejskie slaskie

logo_unia_fundusze_rozwoju_regionalnego

 

 

 

 

 

 

dot. realizacji projektu:

„Wdrożenie technologii produktu zintegrowanego dla branży energetyki wiatrowej.”

 

Ecol Sp. z o.o. (Zamawiający) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu na zakup:

 

2 SZT. WĘŻY HYDRAULICZNYCH

(zgodnie z opisem zawartym w części „Opis przedmiotu zamówienia”).

 

dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: laboratorium@ecol.com.pl

 

nie później niż: do dnia  29.11.2019 r.

 

Termin związania ofertą upływa po 3 miesiącach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu składania ofert.

 

Kolejne części niniejszego zapytania ofertowego zawierają oprócz opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty i informację o ich stosowaniu, a także szczegółowe warunki wykluczenia.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kody CPV

44165100-5

 

Nazwa Kodu CPV

Węże hydrauliczne

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 2 sztuk węży hydraulicznych 1 SB DN-25 95 bar o długości 130mb wraz z bezpłatną dostawą oraz rozładunkiem.

Dostarczony środek trwały musi być nowy.

 

Specyfikacja techniczna:

Wysokociśnieniowy wąż hydrauliczny ze stalowym oplotem 1 SB.

 • Zastosowanie: transport olejów mineralnych, syntetycznych lub cieczy hydraulicznych
 • Średnica wewnętrzna: DN25
 • Ciśnienie pracy: 95 bar
 • Długość węża: 130 mb

 

Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty.

Oferta powinna zawierać:

 • termin ważności oferty (min. 3 miesiące licząc od daty jej złożenia),
 • termin płatności (min. 30 dni od daty wystawienia faktury),
 • okres gwarancji (w miesiącach),
 • czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert.

 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.

Dostawca może złożyć jedną ofertę.

Dostawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć ofertę wraz ze specyfikacją techniczną oferowanych produktów oraz podpisane oświadczenie o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę.

 

Kryteria oceny oraz sposób ich stosowania

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów, kierując się następującymi kryteriami i sposobem oceny.

 

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA- waga 100 %

 

 

Sposób oceny ofert:

 

KRYTERIUM: CENA- WAGA 100%

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

 

Cena netto oferty najtańszej [PLN]/ Cena netto rozpatrywanej oferty [PLN]x 100= ilość punktów

 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

 

Obliczanie ceny:

 

 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z nabyciem, bezpłatną dostawą, rozładunkiem.
 2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto oraz cenę brutto.
 3. Cena powinna być wyrażona w PLN. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej- w celu porównania wszystkich otrzymanych ofert, cena oferty zostanie przeliczona z waluty obcej na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za sprzedaż oraz bezpłatną dostawę, rozładunek środka trwałego.
 5. Cena oferty stanowi wartość zamówienia i będzie niezmienna w toku realizacji zamówienia.
 6. Oferent wyraża zgodę na 3 miesięczny okres związania z ofertą, licząc od daty jej złożenia.

 

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru dostawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min.:

 • zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 • zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 • zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

 

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie Dostawcy uzyskają tą samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze oferenta z niższą ceną, a w przypadku jednakowych cen wezwie Dostawców, którzy złożyli oferty na taką samą liczbę punktów (i tą samą cenę zadania), do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub kilkoma Dostawcami.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.ecol.com.pl

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 • Dostawcę, który nie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 • Dostawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu tego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż stanowiącego przedsiębiorstwo powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą polegające w szczególności na:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

 

 • Dostawcę, którego Pracownik pozostaje z Pracownikiem Zamawiającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 • Dostawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

 

 • Dostawcę, który z innymi Dostawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Dostawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

 

 • Dostawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację.

 

 • Dostawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Dostawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

 

 

 • Zamawiający może wykluczyć Dostawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 • Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

 

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

 • zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

 

 • decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;

 

 • przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Dostawcy

 

 • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Dostawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego.

 

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 • w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

 

 • Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 

 • w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.);

 

 • Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 

 • w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

 

 • Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 

 • w przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Dostawcy;

 

 • Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Dostawcą.

 

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.ecol.com.pl

 

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych